" ตลาดงานคนพิการออนไลน์ "
เป็นสื่อกลางที่ช่วยให้การติดต่อประสานงานระหว่างคนพิการ นายจ้าง สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้คนพิการเข้าทำงาน ตามมาตรา 33 ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ การประกาศสัมปทาน ตามมาตรา 35 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการทั่วประเทศได้มีอาชีพ มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ ผ่านระบบออนไลน์

บริการของตลาดงานคนพิการออนไลน์
บริการค้นหาตำแหน่งงานคนพิการ

ตำแหน่งงานที่ว่าง

1,849 ตำแหน่ง

บริการค้นหาสัมปทานของคนพิการ

ประกาศสัมปทาน

11 สัมปทาน

บริการค้นหาคนพิการที่กำลังหางาน

คนพิการที่หางาน

6,100 คน

บริการค้นหาสินค้าของคนพิการ

สินค้า/บริการ

822 รายการ

ข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560
ข่าวสารเกี่ยวกับคนพิการ
เข้าชมเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10