ให้ความรู้ แนวทางเกี่ยวกับ สิทธิ กฎหมายคนพิการสพป.นศ.2 เปิดนโยบายสำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ

ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นศ.2 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ได้จัด ประชุมครูเพื่อให้ความรู้ แนวทางเกี่ยวกับ สิทธิ กฎหมาย และนโยบายปฏิรูปการศึกษา สำหรับคนพิการ การเรียนรวม แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การคัดกรองและ การวินิจฉัยนักเรียนพิการ หลักเกณฑ์และ วิธีการปรับใช้หลักสูตรสำหรับผู้พิการเรียนรวม แนวทางการขอสนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แนวทางการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ การผลิตและการใช้สื่อ/นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการเรียนรวม รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน BEST PRACTICE ตามมาตรฐานการเรียนรวมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินเพื่อทบทวน การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรวม และแนวทางการวัดและประเมิน ผลสำหรับนักเรียนพิการลำดับต่อไป มีครูที่ จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม เข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 120 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียน บ้านคลองขุด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 1 คน

ผู้ประกาศ : นางสาวพรพรรณ ยอดเณร

วันที่ประกาศ : 11 กันยายน 2560